Sleutelfiguren

 

Wat zijn sleutelfiguren?

Sleutelfiguren zijn burgers die zich in willen zetten voor de maatschappij om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. Sleutelfiguren zijn individuen die vanuit intrinsieke motivatie en betrokkenheid een positieve bijdrage willen leveren aan de verbetering van de maatschappij en samen willen werken met de gemeente in de aanpak tegen radicalisering. Sleutelfiguren zijn intrinsiek gemotiveerd omdat zij op een bepaalde manier emotioneel betrokken zijn. Dit kan zijn omdat zij in een bepaalde samenleving zijn opgegroeid of omdat zij toegang hebben tot een sociaal netwerk die te linken is aan radicalisering. Zij kunt aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Zij zijn ervaringsdeskundige van hun eigen leefgemeenschap en kunnen belangrijke en relevante informatie beschikbaar stellen. Zodoende vormen zij een sleutelpositie tot relevante kennis en informatie die anders niet of moeilijk te achterhalen is en kunnen zij vanuit hun betrokkenheid sturing en invloed uitoefenen. 

 

Wie zijn sleutelfiguren?

Iedereen kan een sleutelfiguur worden. Ongeacht leeftijd, etniciteit, geslacht, beroep of achtergrond. Je hoeft niet perse Islamitisch te zijn of aangesloten te zijn bij een moskee om sleutelfiguur te kunnen worden. Sleutelfiguren zijn burgers die emotioneel betrokken zijn en zich in willen zetten voor de maatschappij om polarisatie en radicalisering te voorkomen. De meeste sleutelfiguren zijn jong volwassene die een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig opsporen van signalen rondom radicalisering en polarisatie. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen de gemeente, de eigen buurt en de gemeenschap waarin zij actief zijn. De sleutelfiguren die getraind zijn worden op verschillende manieren ingezet om informatie beschikbaar te stellen, idealen bij te sturen en emotionele steun te geven.

 


Waarom zijn sleutelfiguren belangrijk?

Sleutelfiguren zijn belangrijk omdat zij grote invloed kunnen uitoefenen op gebieden waar de overheid of de gemeente geen grip op heeft. De kans is groter dat jongeren met extremistische gedachtegangen eerder geneigd zijn iets van een andere ‘belangeloze’ jongere aan te nemen dan van een instantie of een overheidsorgaan, omdat jongeren goed aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van andere jongeren. In een democratische en multiculturele samenleving is het belangrijk om gehoor te geven aan extreme gedachtegangen, zonder deze gelijk af te keuren. Sociale uitsluiting is de belangrijkste reden voor het ontstaan van polarisatie en radicalisering. Met sleutelfiguren in de wijk kan de gemeente inzicht krijgen over sociale uitsluiting en radicalisering in haar stad. Hierbij zijn jongeren de verbindende factor. Zij kunnen goed aansluiten op de belevingswereld van extremistische jongeren. Met verschillende aanslagen in Europa opgeëist door de Islamitische Staat (IS) en een reële terreurdreiging in Nederland is het belangrijk om neutrale figuren te hebben in de samenleving die kunnen fungeren als poortwachter op het gebied van opsporing en signalering, die verbinding teweeg kunnen brengen en die burgers van eerlijke en betrouwbare informatie kunnen voorzien.

  

Wat doen sleutelfiguren?

Door contact te hebben met jongeren in de wijk kunnen er in een vroeg stadium signalen van radicalisering of polarisatie worden opgevangen. Wat sleutelfiguren precies doen hangt af van hun motivatie, competenties en expertises. Een aantal hoofdtaken die door de sleutelfiguren worden uitgevoerd zijn:

  • Bijeenkomsten organiseren voor jongeren uit de buurt met als doel het bieden van reëel inzicht in polarisatie en radicalisering.
  • Het signaleren van verdachte signalen van individuen en groepen met een hoog risico profiel.
  • Het delen van relevante kennis en informatie.
  • In gesprek gaan met de geradicaliseerde jongeren.
  • Invloedrijke personen in de omgeving van de geradicaliseerde betrekken.